Copyright 2019  Disclaimer
Johannes Jacobus Nijmegen
Alle rechten voorbehouden
Website: ROYAL professional
Stichting
Johannes & Jacobus
Nijmegen
Doel van de stichting
De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd:
1. De stichting Johannes en Jacobus Nijmegen heeft
algemeen ten doel de bewoners van de wijk Dukenburg,
Nijmegen, te ondersteunen in hun sociale en spirituele
behoeften. Het geloof in mensen en de zorg voor de wijk
staan daarbij centraal.
2. Meer specifiek ondersteunt zij de zelfstandigheid en de
identiteit van de geloofsgemeenschap Johannes en
Jacobus van de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Als een
centrum voor sacramentele, spirituele, pastorale, sociale en
diaconale zorg. En als een plaats waar mensen vanuit een
katholieke, protestantse en ook niet-kerkgebonden
achtergrond samenkomen.
3. Zij weet zich geïnspireerd door en toetst al haar handelen
aan de Bijbelse boodschap en de katholieke en joods
christelijke traditie, daarbij gevoed door een oecumenisch
perspectief en humanitaire waarden.

De stichting wil haar doel bereiken door:
• het verschaffen van middelen in de breedste zin van het
woord in het bijzonder financiële, technische,
organisatorische en/of personele om te voorzien in
behoeften die voortvloeien uit dit doel;
• het inzetten van alle overige wettige middelen, die
bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel;
• en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks
en/of zijdelings verband houdt, waaronder ook begrepen het
mogelijkerwijs inzetten van bedoelde middelen ten behoeve
van buiten de wijk Dukenburg, Nijmegen, woonachtigen, die
zich met de doelstellingen van de stichting op enigerlei
wijze verbonden voelen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een aantal
mensen die betrokken zijn met de geloofsgemeenschap
rond de Ontmoetingskerk. Hun namen zijn: Wim Koopmans
(secretaris) uit Tolhuis; Paul Keizers (penningmeester,
voorzitter a.i.) uit Nijmegen West en Marc van Dreumel (lid)
uit Tolhuis.

ANBI-status
De Belastingdienst heeft met haar brief van 24 augustus
2011 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’
verleend, waarmee donaties aan onze stichting fiscaal
aftrekbaar zijn van uw inkomen”.
De overheid stelt per 1 januari 2014 nadere eisen aan de
openbaarheid van informatie van ANBI’s. Vandaar dat wij
deze verplichte informatie - die verspreid reeds grotendeels
op deze site staat - hier nog eens compact bij elkaar zetten.


1. naam stichting
  Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen
2. fiscaal nummer
  5280 2523 0000
  Rsin 850 603 948
3. contactgegevens
  Secretariaat: Tolhuis 2418, 6537 MH Nijmegen
  Telefoon: 024 3440308
  Mailen kan via de website
4. doelstelling van stichting
  De bewoners van de wijk Dukenburg, Nijmegen,
  te oondersteunen in hun sociale en spirituele behoeften.
  Het geloof in mensen en de zorg voor de wijk staan daarbij  
  centraal”.
  Lees de complete statuten onder de tab "Downloads".
5. beleidsplan
  Lees het "beleidsplan 2013-2017" onder de tab
"Downloads".
6. bestuurders
  * voorzitter: Vacature
  * secretaris: W. Koopmans, Tolhuis, Nijmegen
  * penningmeester: P. Keizers, Waalbandijk, Nijmegen
  * lid: M. van Dreumel, Tolhuis, Nijmegen.
  Er is momenteel 1 vacature.
7. beloningsbeleid
  Er is geen personeel in dienst.
  Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun
  activiteiten.
8. Financiële verantwoording en verslag van activiteiten.
  Lees het "jaarverslag 2017" en vorigen onder de teb
"Downloads".
  Lees de "begroting 2018"en vorigen onder de tab
"Downloads".
9.Oprichting
  De stichting is op 26 mei 2011 opgericht.
  Lees de statuten onder de teb 'Downloads".
  De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel
  nr. 5280 2523 0000 sinds 26 mei 2011.


Deze webpagina is gesponsord door: